Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit ry. Sen kotipaikka on Jyväskylä.

2 §

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry:n jäsen ja Opiskelijain Reserviupseeripiiri – Reservofficersdistriktet för Studerande ry:n jäsenyhdistys.

TARKOITUS JA TOIMINTA

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

* ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa
* johtamalla ja järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa ja sotilastaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa, siihen luettuna ampumaharjoitukset ja kilpailut sekä
* harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja järjestämällä erilaisia maksullisia huvi-, juhla-, koulutus- ja muita samantapaisia tilaisuuksia, sekä harjoittamalla varojen keräys- ja arpajaistoimintaa.

Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja vastaanottamaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4 §

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi Jyväskylän seudulla opiskelevan maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 §

Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin vuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenen erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

7 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään 1.10 – 30.11, ja kevätkokous, joka pidetään 1.2 – 31.3 välisenä aikana.

Kokouspaikan ja kokousajan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä tai yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen määräämällä tavalla kokoon kutsuttu.

8 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja ulkojäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokous voi, sen tarpeelliseksi katsoessaan, myöntää läsnäolo- tai puheoikeuden myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

9 §

Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
3. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;
4. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio;
5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja;
7. valitaan hallituksen muut jäsenet;
8. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet ;
9. päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin;
10. päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta liiton toimielimiin;
11. päätetään siitä, missä lehdessä sääntöjen 7 § 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava
12. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

10 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
3. esitetään tilintarkastuskertomus;
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille;
5. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

HALLITUS

11 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.

Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia.

12 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä, sisältäen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, on läsnä.

Hallituksen puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan on ilmoitettava kokouksesta kaikille hallituksen jäsenille.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta
2. edustaa yhdistystä
3. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistamisesta
6. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta
7. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
8. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä

TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan määrätä, että oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi hallituksen erikseen määräämillä henkilöillä, kullakin yksin.

Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

16 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Päätös astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

18 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista maanpuolustustyötä.

19 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

20 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään.

The top academic programs like the mba programs in dubai are also https://www.silveressay.com been provided by the online portals to the working professionals and the students of the uae region